Menu
Menu
Koszyk

Warunki ogólne

Spis treści

Artykuł 1 - Definicje
Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy
Artykuł 3 - Zastosowanie
Artykuł 4 - Oferta
Artykuł 5 - Umowa
Artykuł 6 - Prawo odstąpienia od umowy
Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy
Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Artykuł 9 - Cena
Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja
Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie
Artykuł 12 - Zaproszenie do oceny klienta
Artykuł 13 - Czas trwania transakcji: czas trwania, rozwiązanie i przedłużenie
Artykuł 14 - Płatność
Artykuł 15 - Spory
Artykuł 16 - Postanowienia dodatkowe lub odmienne

Artykuł 1 - Definicje

W niniejszych warunkach stosuje się następujące definicje:

 1. Okres do namysłu: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 2. Konsument: osoba fizyczna nie wykonująca zawodu lub działalności gospodarczej, która zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość;
 3. Dzień: dzień kalendarzowy;
 4. Czas trwania transakcji: umowa zawierana na odległość dotycząca serii produktów i/lub usług, której obowiązek dostawy i/lub zakupu jest rozłożony w czasie;
 5. Trwały nośnik danych: dowolny środek umożliwiający konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi w przyszłości i odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy;
 7. Wzór formularza: wzór formularza odstąpienia od umowy udostępniony przez przedsiębiorcę, który konsument może wypełnić, gdy chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
 8. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna oferująca produkty i/lub usługi konsumentom na odległość;
 9. Umowa zawierana na odległość: umowa, na mocy której w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu sprzedaży produktów lub usług na odległość, do momentu zawarcia umowy włącznie, korzysta się wyłącznie z jednej lub kilku technik porozumiewania się na odległość;
 10. Technika porozumiewania się na odległość: środki, które można wykorzystać do zawarcia umowy, bez konieczności jednoczesnego przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.
 11. Ogólne warunki handlowe: niniejsze ogólne warunki handlowe przedsiębiorcy.

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

My Moissanite

Mandelaplein 1

1314 CG Almere

Holandia

T (035) 234-0187
E [email protected]
IZBA HANDLOWA 57291683
Numer VAT NL002282353B04

Artykuł 3 - Zastosowanie

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty złożonej przez przedsiębiorcę oraz do każdej umowy na odległość i zamówienia zawartego między przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że ogólne warunki mogą zostać sprawdzone w siedzibie przedsiębiorcy i zostaną bezpłatnie przesłane konsumentowi na jego żądanie tak szybko, jak to możliwe.
 3. W przypadku zawarcia umowy na odległość drogą elektroniczną, niezależnie od poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł go przechowywać w prosty sposób na trwałym nośniku danych. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami w formie elektronicznej i że zostaną one przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób bezpłatnie na żądanie konsumenta.
 4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, akapity drugi i trzeci stosuje się odpowiednio, a w przypadku sprzecznych ogólnych warunków konsument może zawsze polegać na obowiązującym postanowieniu, które jest dla niego najbardziej korzystne.
 5. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków jest w dowolnym momencie całkowicie lub częściowo nieważne lub unieważnione, umowa i niniejsze warunki pozostają w mocy, a dane postanowienie zostanie niezwłocznie zastąpione za obopólną zgodą postanowieniem, które jest jak najbardziej zbliżone do pierwotnego.
 6. Sytuacje nieprzewidziane w niniejszych ogólnych warunkach powinny być oceniane "w duchu" niniejszych ogólnych warunków.
 7. Niejasności dotyczące interpretacji lub treści jednego lub więcej postanowień naszych warunków powinny być interpretowane "w duchu" niniejszych ogólnych warunków.

Artykuł 4 - Oferta

 1. Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.
 2. Oferta jest niezobowiązująca. Przedsiębiorca jest uprawniony do zmiany i dostosowania oferty.
 3. Oferta zawiera kompletny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić właściwą ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli przedsiębiorca używa obrazów, są one zgodnym z prawdą przedstawieniem oferowanych produktów i / lub usług. Oczywiste błędy lub oczywiste błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
 4. Wszystkie obrazy, specyfikacje i dane w ofercie są orientacyjne i nie mogą być powodem do odszkodowania lub rozwiązania umowy.
 5. Obrazy produktów są prawdziwą reprezentacją oferowanych produktów. Operator nie może zagwarantować, że wyświetlane kolory dokładnie odpowiadają rzeczywistym kolorom produktów.
 6. Każda oferta zawiera takie informacje, aby dla konsumenta było jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności:
  • ceny wraz z podatkami;
  • wszelkich kosztów wysyłki
  • sposobu, w jaki umowa zostanie zawarta i jakie działania są do tego niezbędne;
  • czy ma zastosowanie prawo do odstąpienia od umowy;
  • sposób płatności, dostawy i wykonania umowy;
  • termin na przyjęcie oferty lub termin, w którym przedsiębiorca gwarantuje cenę;
  • wysokość stawki za porozumiewanie się na odległość, jeżeli koszty korzystania z techniki porozumiewania się na odległość są obliczane na podstawie innej niż zwykła podstawowa stawka za używany środek porozumiewania się;
  • czy umowa jest archiwizowana po jej zawarciu, a jeśli tak, w jaki sposób konsument może się z nią zapoznać;
  • sposób, w jaki konsument, przed zawarciem umowy, może sprawdzić i, w razie potrzeby, poprawić dane dostarczone przez niego w kontekście umowy;
  • wszelkie języki inne niż niderlandzki, w których umowa może zostać zawarta;
  • kodeksy postępowania, którym podlega przedsiębiorca oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodeksami postępowania drogą elektroniczną; oraz
  • minimalny czas trwania umowy zawieranej na odległość w przypadku przedłużonej transakcji.

Artykuł 5 - Umowa

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, umowa zostaje zawarta w momencie przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia określonych w niej warunków.
 2. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie oferty drogą elektroniczną. Dopóki przyjęcie oferty nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
 3. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznego przesyłania danych oraz zapewnia bezpieczne środowisko internetowe. Jeśli konsument może zapłacić elektronicznie, przedsiębiorca będzie przestrzegał odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 4. Przedsiębiorca może - w ramach prawnych - poinformować się, czy konsument może spełnić swoje zobowiązania płatnicze, a także wszystkie te fakty i czynniki, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeśli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione podstawy, aby nie zawierać umowy, ma prawo odrzucić zamówienie lub wniosek lub dołączyć specjalne warunki do realizacji, podając powody.
 5. Przedsiębiorca dołączy do produktu lub usługi następujące informacje dla konsumenta, na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych:
  • adres siedziby przedsiębiorcy, pod który konsument może się udać w celu złożenia reklamacji;
  • warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy lub, w zależności od przypadku, jasne informacje o wyłączeniu prawa do odstąpienia od umowy;
  • informacje o gwarancjach i istniejących usługach posprzedażnych;
  • dane zawarte w art. 4 ust. 3 niniejszych warunków, chyba że przedsiębiorca dostarczył już konsumentowi te dane przed wykonaniem umowy;
  • wymogi dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok lub na czas nieokreślony.
 6. W przypadku transakcji na czas określony postanowienie poprzedniego ustępu ma zastosowanie tylko do pierwszej dostawy.
 7. Każda umowa jest zawierana w warunkach zawieszenia wystarczającej dostępności odpowiednich produktów.

Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy

Przy dostawie produktów:

 1. Przy zakupie produktów konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyn przez 30 dni. Ten okres do namysłu rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub przedstawiciela wyznaczonego z wyprzedzeniem przez konsumenta i przekazanego przedsiębiorcy.
 2. W okresie do namysłu konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce go zatrzymać. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt przedsiębiorcy wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i - jeśli to możliwe - w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.
 3. Jeśli konsument chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, jest zobowiązany poinformować o tym przedsiębiorcę w ciągu 30 dni od otrzymania produktu. Konsument musi to zgłosić za pomocą wzoru formularza lub innego środka komunikacji, takiego jak e-mail. Po poinformowaniu konsumenta, że chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument powinien zwrócić produkt w ciągu 30 dni. Konsument musi udowodnić, że dostarczone towary zostały zwrócone na czas, na przykład za pomocą dowodu wysyłki.
 4. Jeśli po upływie terminów wymienionych w ust. 2 i 3 klient nie wyraził chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy lub nie zwrócił produktu przedsiębiorcy, zakup jest faktem.

W przypadku świadczenia usług:

 1. Wraz z dostawą usług konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyn przez co najmniej 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument zastosuje się do rozsądnych i jasnych instrukcji dostarczonych przez operatora w momencie składania oferty i/lub najpóźniej w momencie dostawy.

Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

 1. Jeśli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, poniesie co najwyżej koszty przesyłki zwrotnej.
 2. Jeśli konsument zapłacił kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 30 dni po odstąpieniu od umowy. Jest to uzależnione od warunku, że produkt został już odebrany przez przedsiębiorcę lub można przedstawić rozstrzygający dowód całkowitego zwrotu. Zwroty będą dokonywane za pomocą tej samej metody płatności, której użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zezwoli na inną metodę płatności.
 3. Jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z nim przez konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu.
 4. Konsument nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za spadek wartości produktu, jeśli przedsiębiorca nie dostarczył wszystkich wymaganych prawem informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy, należy to zrobić przed zawarciem umowy kupna.

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 1. Przedsiębiorca może wyłączyć prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w przypadku produktów opisanych w ust. 2 i 3. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest ważne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie stwierdził to w ofercie, przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy.
 2. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku produktów:
  • które zostały wykonane przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacją konsumenta;
  • które mają wyraźnie osobisty charakter
  • których nie można zwrócić ze względu na ich charakter;
  • które szybko się psują lub starzeją;
  • których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które Przedsiębiorca nie ma wpływu;
  • w przypadku pojedynczych gazet i czasopism;
  • w przypadku nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, którego pieczęć została zerwana przez konsumenta;
  • w przypadku produktów higienicznych, których pieczęć została zerwana przez konsumenta.
 3. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku usług:
  • dotyczących zakwaterowania, przewozu, usług restauracyjnych lub usług związanych z wypoczynkiem, które mają zostać wykonane w określonym dniu lub w określonym czasie;
  • których świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • dotyczących zakładów wzajemnych i loterii.

Artykuł 9 - Cena

 1. W okresie ważności określonym w ofercie ceny oferowanych produktów i / lub usług nie zostaną podwyższone, z wyjątkiem zmian cen spowodowanych zmianami stawek VAT.
 2. W przeciwieństwie do poprzedniego akapitu, Przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym, które są poza kontrolą Przedsiębiorcy, ze zmiennymi cenami. To powiązanie z wahaniami oraz fakt, że wszelkie wymienione ceny są cenami docelowymi, zostaną wymienione w ofercie.
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub przepisów.
 4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to zastrzegł i:
  • wynikają one z przepisów lub postanowień ustawowych; lub
  • konsument jest uprawniony do rozwiązania umowy w dniu, w którym podwyżka ceny staje się skuteczna.
 5. Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.
 6. Wszystkie ceny mogą zawierać błędy drukarskie i błędy składu. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki błędów w druku i składzie. W przypadku błędów w druku i składzie przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu zgodnie z nieprawidłową ceną.

Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i / lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami określonymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami solidności i / lub użyteczności oraz obowiązującymi przepisami ustawowymi i / lub regulacjami rządowymi w dniu zawarcia umowy. Jeśli tak uzgodniono, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytku.
 2. Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie ma wpływu na prawa i roszczenia, których konsument może dochodzić od przedsiębiorcy na podstawie umowy.
 3. Wszelkie wady lub nieprawidłowo dostarczone produkty powinny być zgłoszone przedsiębiorcy na piśmie w ciągu 2 miesięcy od daty dostawy. Zwracane produkty powinny być w oryginalnym opakowaniu i w nowym stanie.
 4. Okres gwarancji przedsiębiorcy odpowiada okresowi gwarancji fabrycznej. Jednakże przedsiębiorca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za ostateczną przydatność produktów do każdego indywidualnego zastosowania przez konsumenta, ani za jakiekolwiek porady dotyczące użytkowania lub zastosowania produktów.
 5. Gwarancja nie obowiązuje, jeśli:
  • konsument naprawił i/lub zmodyfikował dostarczone produkty samodzielnie lub zlecił ich naprawę i/lub modyfikację osobom trzecim;
  • dostarczone produkty były narażone na nienormalne warunki lub w inny sposób niedbale traktowane lub traktowane niezgodnie z instrukcjami przedsiębiorcy i/lub na opakowaniu;
  • niewłaściwość jest całkowicie lub częściowo wynikiem przepisów rządowych dotyczących charakteru lub jakości użytych materiałów.

Artykuł 11 - Dostawa i wdrożenie

 1. Przedsiębiorca dołoży najwyższej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
 2. Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał firmie.
 3. Z zastrzeżeniem tego, co określono w ust. 4 niniejszego artykułu, firma zrealizuje przyjęte zamówienia z dogodną szybkością, ale najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba że konsument zgodził się na dłuższy okres dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub może zostać zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany najpóźniej 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów. Konsumentowi nie przysługuje żadne odszkodowanie.
 4. Wszystkie warunki dostawy mają charakter orientacyjny. Konsument nie może wywodzić żadnych praw z wymienionych warunków. Przekroczenie terminu nie uprawnia konsumenta do odszkodowania.
 5. W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu przedsiębiorca zwróci kwotę zapłaconą przez konsumenta tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy.
 6. Jeśli dostawa zamówionego produktu okaże się niemożliwa, przedsiębiorca dołoży starań, aby dostarczyć artykuł zastępczy. Najpóźniej w momencie dostawy zostanie jasno i zrozumiale określone, że dostarczany jest artykuł zastępczy. W przypadku artykułów zastępczych nie można wykluczyć prawa do odstąpienia od umowy. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi przedsiębiorca.
 7. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostawy do konsumenta lub przedstawiciela wyznaczonego z wyprzedzeniem i podanego do wiadomości przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 12 - Zaproszenie do oceny klienta

 1. Konsument zgadza się, że po złożeniu zamówienia może okresowo otrzymywać automatyczne wiadomości e-mail (od stron trzecich) z zaproszeniem do sprawdzenia jego zakupu. Konsument może zrezygnować z subskrypcji tych zaproszeń e-mail w dowolnym momencie.

Artykuł 13 - Czas trwania transakcji: czas trwania, wypowiedzenie i odnowienie

Wypowiedzenie

 1. Konsument może rozwiązać umowę na czas nieokreślony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad rozwiązania i maksymalnego okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc.
 2. Konsument może wypowiedzieć umowę na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług w dowolnym momencie na koniec ustalonego okresu zgodnie z obowiązującymi zasadami wypowiedzenia i okresem wypowiedzenia, który nie przekracza jednego miesiąca.
 3. Konsument może wypowiedzieć umowy, o których mowa w poprzednich punktach:
  • wypowiedzieć w dowolnym momencie i nie ograniczać się do wypowiedzenia w określonym czasie lub w określonym okresie;
  • przynajmniej rozwiązać je w taki sam sposób, w jaki zostały przez niego zawarte;
  • zawsze wypowiedzieć z zachowaniem takiego samego okresu wypowiedzenia, jaki przewidział dla siebie przedsiębiorca.

Przedłużenie

 1. Umowa na czas określony, która została zawarta w celu regularnej dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może zostać milcząco przedłużona lub odnowiona na czas określony.
 2. Niezależnie od poprzedniego ustępu, umowa na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania codziennych lub cotygodniowych gazet i czasopism, może zostać milcząco przedłużona na czas określony nieprzekraczający trzech miesięcy, jeżeli konsument może rozwiązać tę przedłużoną umowę przed końcem przedłużenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
 3. Umowa na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania produktów lub usług, może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca i okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego trzech miesięcy w przypadku, gdy umowa dotyczy regularnego, ale rzadziej niż raz w miesiącu, dostarczania codziennych lub cotygodniowych gazet i czasopism.
 4. Umowa na czas określony dotycząca regularnego dostarczania dzienników i tygodników w drodze wprowadzenia (prenumerata próbna lub wstępna) nie jest milcząco kontynuowana i wygasa automatycznie po zakończeniu okresu próbnego lub wstępnego.

Czas trwania

 1. Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok, po upływie jednego roku konsument może w każdej chwili rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba że rozsądek i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu umowy przed upływem uzgodnionego okresu jej obowiązywania.

Artykuł 14 - Płatność

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, kwoty należne od konsumenta powinny zostać zapłacone w ciągu 7 dni roboczych od rozpoczęcia okresu do namysłu, o którym mowa w art. 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usługi okres ten rozpoczyna się po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia umowy.
 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić przedsiębiorcy nieścisłości w podanych lub wspomnianych szczegółach płatności.
 3. W przypadku braku płatności ze strony konsumenta przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, do naliczenia uzasadnionych kosztów, o których konsument został poinformowany z wyprzedzeniem.

Artykuł 15 - Spory

 1. W przypadku umów między przedsiębiorcą a konsumentem, do których odnoszą się niniejsze ogólne warunki, zastosowanie ma wyłącznie prawo holenderskie. Nawet jeśli konsument mieszka za granicą.
 2. Wiedeńska konwencja sprzedaży nie ma zastosowania.

Artykuł 16 - Dodatkowe lub odmienne postanowienia

Dodatkowe postanowienia lub postanowienia odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą być niekorzystne dla konsumenta i powinny być zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych.