Koszyk

WhatsApp: +31 (0)35 234 0187

Zamówione przed 19 = wysłane dziś (jeśli produkt jest magazynie)

Bezpieczna wysyłka DHL

Regulamin

Spis treści

Artykuł 1 – Definicje
Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy
Artykuł 3 – Zastosowanie
Artykuł 4 – Oferta
Artykuł 5 – Umowa
Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy
Artykuł 7 – Koszty w przypadku odstąpienia od umowy
Artykuł 8 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Artykuł 9 – Cena
Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja
Artykuł 11 – Dostawa i wykonanie
Klauzula 12 – Zaproszenie do oceny klienta
Klauzula 13 – Transakcje ciągłe: czas trwania, rozwiązanie i przedłużenie
Artykuł 14 – Płatność
Artykuł 15 – Spory
Artykuł 16 – Postanowienia dodatkowe lub odmienne

Artykuł 1 – Definicje

Dla celów niniejszych warunków stosuje się następujące definicje:

 1. Okres odstąpienia od umowy: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 2. Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w ramach wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej i zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość;
 3. Dzień: dzień kalendarzowy;
 4. Transakcja czasowa: umowa na odległość dotycząca serii produktów i/lub usług, której obowiązek dostawy i/lub zakupu jest rozłożony w czasie;
 5. Trwały nośnik: każdy środek umożliwiający konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi w przyszłości i niezmienione odtworzenie przechowywanych informacji.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie możliwości odstąpienia od umowy;
 7. Wzór formularza: udostępniany przez przedsiębiorcę wzór formularza odstąpienia od umowy, który konsument może wypełnić, gdy chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.
 8. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje konsumentom produkty i/lub usługi na odległość;
 9. Umowa na odległość: umowa, na mocy której w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu sprzedaży na odległość produktów i/lub usług, do momentu zawarcia umowy włącznie, dochodzi do wyłącznego korzystania z jednej lub kilku technik porozumiewania się na odległość;
 10. Technologia komunikacji na odległość: środki, które mogą być wykorzystane do zawarcia umowy, bez jednoczesnego przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.
 11. Ogólne Warunki Handlowe: niniejsze Ogólne Warunki Handlowe Przedsiębiorcy.

Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy

My Moissanite
Olmenlaan 57

1404 DD Bussum
Holandia

T (035) 234-0187
E moissanit.nl
KVK 57291683
Numer VAT NL002282353B04

Artykuł 3 – Zastosowanie

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty składanej przez przedsiębiorcę oraz do każdej umowy i zamówienia na odległość, które są zawierane między przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków jest udostępniany konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie stwierdzone, że ogólne warunki są dostępne do wglądu w siedzibie przedsiębiorcy oraz że zostaną one przesłane bezpłatnie w najkrótszym możliwym terminie na żądanie konsumenta.
 3. Jeżeli umowa na odległość jest zawierana elektronicznie, w odstępstwie od poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi elektronicznie w taki sposób, aby mógł go łatwo przechowywać na trwałym nośniku. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami w formie elektronicznej oraz że na życzenie konsumenta zostaną one przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób nieodpłatnie.
 4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków obowiązują szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, akapit drugi i trzeci stosuje się odpowiednio, a w przypadku sprzecznych ogólnych warunków konsument może zawsze powołać się na obowiązujące postanowienie, które jest dla niego najkorzystniejsze.
 5. Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków w dowolnym momencie okaże się nieważne lub unieważnione w całości lub w części, pozostała część umowy i niniejszych warunków pozostanie w mocy, a dane postanowienie zostanie bezzwłocznie zastąpione we wzajemnych konsultacjach postanowieniem, które w jak największym stopniu zbliża się do znaczenia pierwotnego postanowienia.
 6. Sytuacje nieobjęte niniejszymi warunkami ogólnymi muszą być oceniane “w duchu” niniejszych warunków ogólnych.
 7. Niejasności dotyczące interpretacji lub treści jednego lub więcej postanowień naszych warunków, należy interpretować “w duchu” tych warunków.

Artykuł 4 – Oferta

 1. Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub jest uzależniona od warunków, będzie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 2. Oferta jest niezobowiązująca. Przedsiębiorca ma prawo do zmiany i dostosowania oferty.
 3. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest na tyle szczegółowy, że umożliwia właściwą ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli przedsiębiorca używa zdjęć, są one prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów i/lub usług. Oczywiste omyłki lub oczywiste błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
 4. Wszystkie zdjęcia, dane specyfikacyjne w ofercie są orientacyjne i nie mogą być powodem do odszkodowania lub rozwiązania umowy.
 5. Zdjęcia produktów są prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów. Przedsiębiorca nie może zagwarantować, że wyświetlane kolory będą dokładnie odpowiadać prawdziwym kolorom produktów.
 6. Każda oferta zawiera takie informacje, aby dla konsumenta było jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty. W szczególności dotyczy to:
  • cena z uwzględnieniem podatków;
  • koszt wysyłki, jeśli takowy występuje;
  • Sposób, w jaki porozumienie zostanie nawiązane i jakie działania są do tego niezbędne;
  • Czy prawo do odstąpienia od umowy ma zastosowanie, czy nie;
  • Sposób zapłaty, dostarczenia i wykonania umowy;
  • Termin na przyjęcie oferty lub termin, w którym przedsiębiorca gwarantuje cenę;
  • poziom stawki za komunikację na odległość, jeżeli koszt stosowania techniki komunikacji na odległość jest obliczany na podstawie innej niż zwykła stawka podstawowa za stosowany środek komunikacji;
  • Czy umowa jest archiwizowana po jej zawarciu, a jeśli tak, to w jaki sposób konsument może się z nią zapoznać;
  • Sposób, w jaki konsument przed zawarciem umowy może sprawdzić podane przez siebie w ramach umowy dane i ewentualnie je poprawić;
  • wszelkie inne języki, w których, poza niderlandzkim, może zostać zawarta umowa;
  • kodeksy postępowania, którym podlega przedsiębiorca oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodeksami drogą elektroniczną; oraz
  • Minimalny okres obowiązywania umowy na odległość w przypadku transakcji trwałej.

Artykuł 5 – Umowa

 1. Umowa dochodzi do skutku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, z chwilą przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia określonych w niej warunków.
 2. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Dopóki zgoda tego odbioru nie zostanie potwierdzona przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
 3. Jeżeli umowa jest tworzona drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznej transmisji danych oraz zapewni bezpieczne środowisko internetowe. Jeśli konsument będzie mógł zapłacić elektronicznie, przedsiębiorca zastosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 4. Przedsiębiorca może – w ramach prawnych – poinformować konsumenta o jego obowiązkach płatniczych, a także o wszystkich tych faktach i czynnikach, które są ważne dla rzetelnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawierać umowy, jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia lub wniosku albo do dołączenia szczególnych warunków realizacji.
 5. Przedsiębiorca będzie dołączał do produktu lub usługi dla konsumenta następujące informacje, w formie pisemnej lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku:
  • Adres wizytowy zakładu przedsiębiorcy, do którego konsument może udać się z reklamacjami;
  • Warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, lub wyraźne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy;
  • Informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie posprzedażowym;
  • danych zawartych w art. 4 ust. 3 niniejszych warunków, chyba że przedsiębiorca przekazał te dane konsumentowi jeszcze przed wykonaniem umowy;
  • Wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa trwa dłużej niż rok lub jest zawarta na czas nieokreślony.
 6. W przypadku transakcji trwałej, postanowienie poprzedniego ustępu stosuje się tylko do pierwszej dostawy.
 7. Każda umowa jest zawierana pod warunkiem zawieszającym wystarczającej dostępności odpowiednich produktów.

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

Po dostarczeniu produktów:

 1. Przy zakupie produktów konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyn przez 30 dni. Ten okres ochłodzenia rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub przedstawiciela wcześniej wyznaczonego przez konsumenta i ogłoszonego przedsiębiorcy.
 2. pierścionek okresie ochłodzenia konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i jego opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce go zatrzymać. Jeżeli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci przedsiębiorcy produkt wraz ze wszystkimi akcesoriami i – o ile to możliwe – w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z dostarczonymi przez przedsiębiorcę rozsądnymi i jasnymi instrukcjami.
 3. Gdy konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, jest zobowiązany poinformować o tym przedsiębiorcę w ciągu 30 dni, po otrzymaniu produktu. Konsument musi poinformować o tym za pomocą formularza wzoru lub za pomocą innego środka komunikacji, np. poczty elektronicznej. Po poinformowaniu przez konsumenta o chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, klient musi zwrócić produkt w ciągu 30 dni. Konsument musi udowodnić, że dostarczony towar został zwrócony w terminie, na przykład za pomocą dowodu nadania.
 4. Jeżeli po upływie terminów określonych w ust. 2 i 3 klient nie poinformował o chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub nie zwrócił produktu przedsiębiorcy, zakup staje się faktem.

Przy świadczeniu usług:

 1. W przypadku świadczenia usług, konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyn przez co najmniej 14 dni, licząc od dniapierścionek umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument skupi się na rozsądnych i jasnych instrukcjach udzielonych przez przedsiębiorcę w ofercie i/lub najpóźniej w momencie dostawy.

Artykuł 7 – Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, ponosi nie więcej niż koszt przesyłki zwrotnej.
 2. Jeśli konsument wpłacił jakąś kwotę, przedsiębiorca zwróci ją jak najszybciej, ale najpóźniej w ciągu 30 dni od odstąpienia od umowy. Warunkiem jest to, że produkt został już odebrany przez sprzedawcę lub można przedstawić rozstrzygający dowód całkowitego zwrotu. Zwroty będą dokonywane przy użyciu tej samej metody płatności, której użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inną metodę płatności.
 3. Jeżeli produkt został uszkodzony w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z nim przez samego konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu.
 4. Konsument nie może odpowiadać za zmniejszenie wartości produktu, jeśli przedsiębiorca nie przekazał wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy, musi to nastąpić przed zawarciem umowy kupna.

Artykuł 8 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 1. Przedsiębiorca może wyłączyć prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w przypadku produktów opisanych w ust. 2 i 3. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy obowiązuje tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie zaznaczył to w ofercie, co najmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy.
 2. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku produktów:
  • które zostały doprowadzone przez przedsiębiorcę do stanu zgodnego ze specyfikacją konsumenta;
  • które mają wyraźnie osobisty charakter;
  • Które ze swej natury nie mogą być zwrócone;
  • które mogą się szybko zepsuć lub zestarzeć;
  • których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
  • Dla poszczególnych gazet i czasopism;
  • W przypadku nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, którego konsument zerwał plombę;
  • Dla produktów higienicznych, w których konsument zerwał plombę.
 3. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku usług:
  • dotyczące zakwaterowania, transportu, działalności restauracyjnej lub wypoczynku, które mają być wykonane w określonym dniu lubpierścionek określonym czasie;
  • których dostarczanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu możliwości odstąpienia od umowy;
  • Dotyczące zakładów i loterii.

Artykuł 9 – Cena

 1. pierścionek okresie ważności wymienionym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie ulegną podwyższeniu, za wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmiany stawek podatku VAT.
 2. Niezależnie od poprzedniego ustępu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu, o zmiennych cenach. Ten związek z wahaniami oraz fakt, że wszelkie wymienione ceny są cenami docelowymi, są wymienione wraz z ofertą.
 3. Podwyższenie cen w okresie 3 miesięcy od zawarcia umowy jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynika z przepisów ustawowych lub postanowień.
 4. Podwyższenie cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to zastrzegł i:
  • wynikają one z przepisów ustawowych lub postanowień; lub
  • konsument jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w dniu wejścia w życie podwyżki cen.
 5. Ceny wymienione w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.
 6. Wszystkie ceny podlegają błędom drukarskim i typograficznym. Nie ponosi się odpowiedzialności za skutki błędów w druku i składach. W przypadku błędów drukarskich i typograficznych przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu według błędnej ceny.

Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacją wymienioną w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i/lub użyteczności oraz w dniu zawarcia umowy obowiązującymi przepisami prawa i/lub przepisami państwowymi. Jeśli zostanie to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytkowania.
 2. Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie wpływa na uprawnienia i roszczenia prawne, których konsument z tytułu umowy może dochodzić wobec przedsiębiorcy.
 3. Wszelkie wady lub nieprawidłowo dostarczone produkty należy zgłosić przedsiębiorcy na piśmie w ciągu 2 miesięcy od daty dostawy. Zwracane produkty muszą być w oryginalnym opakowaniu i w nowym stanie.
 4. Okres gwarancji przedsiębiorcy odpowiada okresowi gwarancji producenta. Przedsiębiorca nie ponosi jednak w żadnym wypadku odpowiedzialności za ostateczną przydatność produktów do każdego indywidualnego zastosowania przez konsumenta, ani za doradztwo w zakresie użytkowania lub stosowania produktów.
 5. Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli:
  • konsument sam naprawił i/lub zmodyfikował dostarczone produkty lub zlecił ich naprawę i/lub modyfikację osobom trzecim;
  • dostarczone produkty zostały wystawione na działanie nieprawidłowych warunków lub w inny sposób nieostrożnie obchodzono się z nimi lub niezgodnie z instrukcjami przedsiębiorcy i / lub na opakowaniu;
  • nieodpowiedniość jest całkowicie lub częściowo wynikiem przepisów, które rząd ustanowił lub ustanowi w odniesieniu do charakteru lub jakości użytych materiałów.

Artykuł 11 – Dostawa i wykonanie

 1. Przedsiębiorca dołoży najwyższej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
 2. Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał do wiadomości firmy.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego artykułu, spółka będzie realizować przyjęte zamówienia niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 30 dni, chyba że konsument wyraził zgodę na dłuższy termin dostawy. W przypadku opóźnienia dostawy, braku możliwości realizacji zamówienia lub możliwości realizacji zamówienia tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo rozwiązać umowę bez opłat. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odszkodowania.
 4. Wszystkie czasy dostawy są orientacyjne. Konsument nie może wywodzić żadnych praw z żadnych wymienionych terminów. Przekroczenie terminu nie uprawnia konsumenta do otrzymania odszkodowania.
 5. W przypadku rozwiązania zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, przedsiębiorca zwróci konsumentowi wpłaconą przez niego kwotę jak najszybciej, ale najpóźniej w ciągu 14 dni od rozwiązania.
 6. Jeżeli dostarczenie zamówionego produktu okaże się niemożliwe, przedsiębiorca dołoży starań, aby udostępnić przedmiot zastępczy. Nie później niż w momencie dostawy, w sposób jasny i zrozumiały zostanie poinformowany o tym, że dostarczany jest przedmiot zastępczy. W przypadku rzeczy zamiennych nie można wyłączyć prawa do odstąpienia od umowy. Koszt ewentualnej przesyłki zwrotnej ponosi przedsiębiorca.
 7. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia ich konsumentowi lub wcześniej wyznaczonemu i ogłoszonemu przez przedsiębiorcę przedstawicielowi, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 12 – Zaproszenie do oceny klienta

 1. Konsumenci zgadzają się, że po złożeniu zamówienia mogą okresowo otrzymywać zautomatyzowane wiadomości e-mail (od osób trzecich) z zaproszeniem do sprawdzenia zakupu. Konsumenci mogą w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich zaproszeń pocztą elektroniczną.

Artykuł 13 – Transakcje terminowe: czas trwania, wypowiedzenie i odnowienie

Uwaga

 1. Konsument może zawrzeć umowę na czas nieokreślony, która obejmuje regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym momencie, wypowiedzieć ją z zachowaniem obowiązujących zasad wypowiedzenia i z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Konsument może zawrzeć umowę na czas określony, która obejmuje regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym momencie na koniec ustalonego okresu wypowiedzieć obowiązujące zasady rozwiązywania umów i wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
 3. Konsument może zawrzeć umowy wymienione w poprzednich punktach:
  • rozwiązana w dowolnym momencie i nie jest ograniczona do rozwiązania w konkretnym czasie lub w konkretnym okresie;
  • przynajmniej zakończyć w taki sam sposób, w jaki zostały przez niego zawarte;
  • zawsze kończy się z takim samym wypowiedzeniem, jakie przedsiębiorca sobie przewidział.

Przedłużenie

 1. Umowa zawarta na czas określony, której przedmiotem jest regularna dostawa produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może być w sposób dorozumiany przedłużona lub odnowiona na czas określony.
 2. Niezależnie od poprzedniego ustępu umowa na czas określony, która obejmuje regularne dostarczanie gazet i czasopism codziennych lub cotygodniowych, może zostać milcząco przedłużona na czas określony do trzech miesięcy, jeżeli konsument może wypowiedzieć tę przedłużoną umowę przed końcem przedłużenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Umowa na czas określony, która obejmuje regularne dostarczanie produktów lub usług, może zostać przedłużona w sposób dorozumiany na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument może ją wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia oraz z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy umowa dotyczy regularnego, lecz rzadszego niż raz w miesiącu, dostarczania gazet i czasopism codziennych, informacyjnych i tygodniowych.
 4. Umowa na czas określony dotycząca regularnego dostarczania, w drodze wprowadzenia, gazet i czasopism codziennych lub tygodniowych (prenumerata próbna lub wprowadzająca) nie jest milcząco kontynuowana i kończy się automatycznie po upływie okresu próbnego lub wprowadzającego.

Czas trwania

 1. Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok, po upływie roku konsument może ją rozwiązać w każdym czasie z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego do jednego miesiąca, chyba że rozsądek i uczciwość przemawiają przeciwko rozwiązaniu umowy przed upływem uzgodnionego okresu.

Artykuł 14 – Płatność

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, kwoty należne od konsumenta powinny zostać zapłacone w ciągu 7 dni roboczych od rozpoczęcia okresu do namysłu, o którym mowa w art. 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usług okres ten rozpoczyna się po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.
 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić przedsiębiorcy nieścisłości w przekazanych lub wymienionych danych dotyczących płatności.
 3. W przypadku braku płatności ze strony konsumenta, przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, obciążyć konsumenta rozsądnymi kosztami podanymi do wiadomości z wyprzedzeniem.

Artykuł 15 – Spory

 1. Umowy pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, do których odnoszą się niniejsze ogólne warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Nawet jeśli konsument zamieszkuje za granicą.
 2. Konwencja wiedeńska o sprzedaży nie ma zastosowania.

Artykuł 16 – Przepisy dodatkowe lub odmienne

Dodatkowe postanowienia lub postanowienia odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą być niekorzystne dla konsumenta i powinny być utrwalone w formie pisemnej lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych.